آخرین خبر/ این چه طرز تولد گرفتنه؟ مگه دزد گرفتین؟