آخرین خبر/ فرمول یک مرزهاى رعایت کردن پروتکل هاى بهداشتى را جا به جا کرده است؛ نحوه اهداى جام به قهرمان هر گرندپرى