آخرین خبر/ دریاچه آبراهام در کانادا داری یک ویژگی جالب است که میتوانید بر روی یخ چای دم کنید! با استفاده از گاز متان که در زیر این دریاچه قرار دارد میتوان بر روی یخ آتش ایجاد کرد!