آخرین خبر/ تایم لپس زیبا گذشت زمان با نگاه به آسمان/ این ویدیو در برلین ضبط شده است