آخرین خبر/  بستن کمربند کالسکه و نگهداشتن آن توسط مادر، باعث نجات جان کودک از این تصادف شد/ چین