آخرین خبر/ مصادف با روز ۲۳ ذی القعده، این روز را روز زیارت مخصوص امام رضا (ع) می نامند.