خراسان/  ساعت دیجیتال روی میز شیشه‌ای، 13:08 را نشان می‌دهد. نگاه تان به انعکاس تصویر ساعت در شیشه زیر آن می‌افتد و می‌بینید که آن هم دقیقا همین عدد را نشان می‌دهد.
در طول 24 ساعت چند بار آن چه ساعت نشان می‌دهد و تصویری که در شیشه زیر آن می‌بینیم دقیقا یک عدد را نشان می‌دهد؟
نکته : ارقام ساعت دیجیتال، لاتین است.


پاسخ در تصویر دوم است.