آخرین خبر/ طبیعت زیبای دره چیریک در ۳۰ کیلومتری درگز قرار دارد