شهر حدیث/پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

عبادت کردن با وجود حرام خوارى مانند ساختن بنایى است بر روى شن «و به قولى : بر روى آب» .