آخرین خبر/ نگاه نیازمندان و فقیران به دست مسلمانان و مومنانی است که پس از یک ماه روزه داری در ماه مبارک رمضان، بندگی خالصانه و پیروزی بر هوای نفسانی خود از خداوند عیدی می گیرند که چه خوب است شیرینی این عید بندگی را با همنوعان خود تقسیم کنیم.

روز اول ماه شوال روز عید فطر است و پرداخت زکات فطره یا فطریه در این روز بر هر مسلمانی واجب است و چه خوب است که این فطریه را به نیازمندان آبرومند و افراد تحت پوشش کمیته امداد هدیه کنیم تا شیرینی و شادی آن را به نوعی برای خود داشته باشیم.
روش های پرداخت فطریه؛
پرداخت فطریه از طریق کد دستوری #5*025*8877* توسط تلفن همراه
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۶۶۸
برای پرداخت فطریه عام
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۹۳۵
برای فطریه سادات
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۲۰۹
برای کفاره غیر عمد
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۴۷۶
برای پرداخت کفاره عمد

فطریه