رکنا/ رییس جمعیت حلال احمر ایران توضیحاتی در خصوص زلزله ترکیه و کمک ایران به این کشور ارائه داد.