خراسان/ براساس نظرسنجی دفتر پژوهش روزنامه خراسان، حدود دو سوم مردم مشهد با اختصاص یارانه بنزین به همه مردم به جای اختصاص این یارانه فقط به ماشین داران، موافق هستند.مرکز افکارسنجی رصد، وابسته به دفتر پژوهش روزنامه خراسان، طی تحقیقی در آذر سال 97 به بررسی «نظر مردم مشهد راجع به سهمیه بندی بنزین» پرداخته است. این نتایج بر اساس پرسش از نمونه‌ای تصادفی از ساکنان شهر مشهد پردازش شده است. چارچوب نمونه گیری شامل تمام افراد ساکن در شهر مشهد بوده و نحوۀ انتساب افراد تابع قواعد پیمایش RDD است. تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با احتساب 95 درصد اطمینان، به میزان 384 نفر تعیین شد که در جمع آوری داده‌ها این رقم معادل 397 نفر شد.مجموع اطلاعات به دست آمده از نمونه مد نظر نشان می‌دهد که 42درصد از پاسخ گویان مرد و 58درصد نیز زن بوده‌اند. از نظر سطح تحصیلات، 36درصد از پاسخ گویان دارای مدرک دیپلم و 25درصد دارای مدرک زیردیپلم بوده‌اند. میانگین سن پاسخ گویان حدود 29 سال را نشان می‌دهد. همچنین در این پژوهش از پاسخ گویان پرسیده شد که آیا خود یا یکی از اعضای خانواده، وسیله نقلیه شخصی دارند یا خیر؟ بر اساس یافته‌های پژوهش، 82 درصد از پاسخ گویان به این سوال جواب مثبت دادند.در این پژوهش به مخاطبان گفته شد که پایین بودن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه سبب گسترش قاچاق سوخت شده است، یکی از راه حل های مطرح شده سهمیه بندی و دونرخی کردن بنزین است. این امر می‌تواند درآمد دولت از محل فروش بنزین را هم افزایش دهد و توان افزایش یارانه به دهک‌های پایین را فراهم آورد. سپس از آن ها خواسته شد نظر خود را راجع به این اقدام اعلام کنند. 65درصد از مخاطبان مخالف دونرخی شدن بنزین بوده اند و 30 درصد با این موضوع موافق بوده اند.در ادامه از پاسخ گویان پرسیده شد که دو نرخی شدن بنزین، چقدر بر کاهش قاچاق کالا اثر خواهد گذاشت. 58درصد از پاسخ گویان تاثیر آن را کم دانستند، 17 درصد تاثیر آن را متوسط و 19درصد تاثیر آن را مثبت ارزیابی وشش درصد نیز اظهار بی اطلاعی کردند. همچنین از پاسخ گویان پرسیده شد که در صورت دو نرخی شدن بنزین سهمیه مناسب را چند لیتر در ماه می دانند. 37 درصد پاسخ گویان به رقم هایی بیش از 90 لیتر اشاره کرده اند. همچنین 25.12درصد از پاسخ گویان در پاسخ به سوال فوق گزینه نمی‌دانم را انتخاب کرده اند.

نرخ مناسب برای قیمت بنزین آزاد
از پاسخ گویان پرسیده شد که در صورت دونرخی شدن بنزین، نرخ مناسب قیمت آزاد بنزین را چقدر می‌دانند. بیش از 70 درصد از مخاطبان، نرخ کمتر از دو هزارتومان را مناسب دانسته اند. 12.81درصد نیز نرخ دو هزارتومان را مناسب دانسته‌اند. همچنین 2.76درصد گزینه سه هزارتومان، 1.76درصد گزینه چهار هزارتومان و 4.77درصد نیز گزینه بیش از چهار هزارتومان را انتخاب کرده‌اند. 7.03درصد نیز راجع به سوال فوق نظری نداشته‌اند.

یارانه بنزین برای ماشین داران یا همه مردم؟
یکی از سوالات این نظرسنجی بحث اختصاص یارانه بنزین به خودروها یا افراد بود. هم اکنون یارانه بنزین به خودروها تعلق می گیرد اما با توجه به این که بخش عمده ای از اقشار ضعیف و بخشی از اقشار متوسط فاقد خودرو هستند ، در مقابل اکثر ثروتمندان دارای بعضا چند خودرو هستند ، از این طریق از یارانه بیشتری برخوردار می شوند.
به همین دلیل یکی از پیشنهادها برای اصلاح یارانه بنزین، اختصاص یارانه به صورت نقدی به هر فرد و خانوار است. بنابراین این سوال مطرح شده است: «به نظر شما بهتر است یارانه بنزین به ماشین داران تعلق بگیرد یا به همه مردم؟» 64 درصد از مخاطبان در پاسخ به این سوال که یارانه بنزین باید به همه مردم تعلق بگیرد یا فقط به دارندگان خودروی شخصی، اعلام کردند که باید به همه مردم تعلق بگیرد. 36 درصد نیز معتقد بودند یارانه بنزین باید فقط به ماشین داران تعلق بگیرد.در پایان به منظور بررسی انتظار تورمی جامعه در صورت دونرخی شدن بنزین، از پاسخ گویان پرسیده شد که آیا در صورت افزایش قیمت بنزین، اجناس دیگر هم گران خواهد شد؟ 90 درصد از پاسخ گویان به این سوال، جواب مثبت دادند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید