فارس/ گزارشی از رقابت با چک در کارگاه زیرزمینی را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید