تسنیم/ سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۹۹ پیشنهاد کرده، ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت با ترک تشریفات از طریق مزایده به فروش برسد.

بر اساس قسمت د بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

درماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر: 1 - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد 2 - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌ سازی 3- آثار و بناهای تاریخی 4 - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب‌هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

نکته مهم اینکه در لایحه بودجه سال 98 نیز این مورد ذکر شده بود و دولت پیشنهاد فروش 1000 میلیارد تومانی اموال دولت با ترک تشریفات را ارائه کرده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی