آخرین خبر/ مصرعی که امروز ترجیع بند کلام آن 25 هزار نفری شد که چشم به گوی بخت آزمایی سپرده بودند.در این یادداشت تصویری به تحلیل سازوکار اخیر پیش فروش خودرو و چرایی گرایش مردم به کنش های اقتصادی مبتنی بر صف از منظر جامعه شناسی اقتصادی پرداختیم.