آخرین خبر/ سخنگوی دولت گفت: چندین بار گفتیم دولت هیچ بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد.