فارس/ از سال ۷۶ و دوران تصدی بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت ، شاهد ورود پیمانکاران به صنعت نفت هستیم. اما این شرکت ها چقدر در جهت پیشبرد مطالبات کارگرانشان موفق بوده اند؟