اکو ایران/ دخالت‎های بی‎جا در نظم بازار، پیشینه بسیاری در اقتصاد ایران دارد، اما هیچ‎گاه تجربه تلخ آن باعث تغییر رویه نشده است. بی‎ثباتی قیمت‎ها بر همگان آشکار است اما راه حل آن با نخریدن و تحریم کردن درونی یک کالا نیست، بلکه راه درست اعتماد به اصول بازار و درس گرفتن از تجارب کشورهای مختلف است؛ که شامل پیگیری ثبات قیمت‌ها در کوتاه‌مدت از طریق اجرای سیاست‌های پولی غیرانبساطی و پیگیری ثبات مالی در بلندمدت از طریق تقویت نظارت بر بانک‌ها می‌شود.