شبکه خبر/ سخنگوی گمرک درخصوص آخرین وضعیت فعالیت تجاری ایران با پاکستان توضیح داد.