باشگاه خبرنگاران/ گزارشی از آغاز ریل گذاری خط راه آهن چابهار _زاهدان را مشاهده کنید.