فارس/ براساس گزارش مرکز آمار وضعیت تولید و مصرف گاز و تغییرات آنها در فصل زمستان 98 مشخص شد.

جزئیات گزارش فصلی اقتصاد در زمستان سال 98 درباره وضعیت میزان تولید و مصرف انرژی توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.
براین اساس در فصل زمستان ۱۳۹۸ تعداد کل انشعاب آب شرب در نقاط شهری ۱۷۰۷۳ هزار فقره و در نقاط روستایی ۵۸۸۸ هزار فقره بوده است.
در این فصل حجم کل آب شرب فروش رفته ۱۴۰۶ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.
از کل آب شرب فروش رفته در کشور ۷۸۷۰ درصد در بخش خانگی و ۲۲ درصد در بخش غیر خانگی مصرف شده است.
در فصل زمستان ۱۳۹۸ میزان ۷۰۸۸۳ میلیون کیلو وات ساعت برق در کشور تولید شده است که ۱۸۴۹۲ میلیون کیلووات ساعت (۲۶/۱ درصد) در نیروگاه های بخاری، ۴۶۱۵۸ میلیون کیلو وات ساعت (۶۵/۲ درصد) در نیروگاه های گازی و چرخه ترکیبی و ۶۲۳۲ میلیون کیلو وات ساعت (۸/۷ درصد) در نیروگاه های آبی، دیزلی، بادی و اتمی تولید شده است.


در فصل زمستان ۹۸ روزانه ۷۵۳.۵ میلیون متر مکعب گاز تولید شده که سهم خانگی ۲۲۸.۶ میلیون، تجاری و عمومی ۲۸.۲ میلیون، کشاورزی ۱۳.۹ میلیون، پتروشیمی ۵۰.۹ میلیون، صنعت و نیروگاه ۲۱۰.۲ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
در فصل زمستان ۱۳۹۸، ۵۸۱۳۷ میلیون کیلو وات ساعت برق در داخل کشور فروش رفته است که از این میزان ۳۰ درصد در بخش خانگی، ۳۹ درصد در بخش صنعت، ۱۳ درصد در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش عمومی، ۲ درصد در بخش روشنایی معابر و ۷ درصد دیگر به سایر مصارف اختصاص یافته است.