اکو ایران/ کاهش «خرید و فروش» مسکن در بخش «ساخت و ساز» هم نمایان شد. آمار رسمی ادعای سازندگان برای افزایش هزینه های ساخت را تایید می کنند.

چرا انگیزه سازندگان برای ساخت و ساز کاهش پیدا کرده است؟