آخرین خبر/ قیمت های فضایی بازار موبایل را میبینید. وقتی تصمیمات یک شبه مسئولان یک شبه قیمت برخی موبایل ها را میلیونی افزایش می دهد و پیامدهای این تصمیمات یک شبه در بازار دیگر محصولات هم مشاهده می شود.