مشرق/ گزارشی از بهره برداری از پاپایا میوه لوکس آمریکای مرکزی و جنوبی در یزد را می بینید.