آخرین خبر/ رئیس کمیسیون اقتصادی جزئیات بسته اقتصادی مردمی را بازگو کرد.
کارگروه مشترکی از امروز کار خود را برای ساماندهی بازار ارز شروع میکنند