اکو ایران/ بازار تا این لحظه از بازار، از شاخص کل گرفته تا شاخص هم وزن قرمز پوش شده است. برخی معتقدند منفی شدن این روزهای بازار، جزئی از اصلاح است و در بلندمدت مفید برای بازار سرمایه است. 
همچنین امروز قرار بر عرضه اولیه غزر بود که بحث بر سر نظارت بر ارزشگذاری آن ادامه دارد و فعالان بازار سرمایه معتقدند که تا زمانی که این موضوع حل نشود، باید جلوی عرضه آن را گرفت.