آخرین خبر/ اجرای اول رضا یزدانی در برنامه دورهمی را باهم ببینیم.