صدا و سیما/ آوازی از استاد ادیب خوانساری را با هم بشنویم.