آخرین خبر/ تصنیف «پروانه شو» با خوانندگی محمدرضا شجریان به همراه همایون شجریان
آهنگساز: حسین علیزاده
گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه
ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو
مولوی