آخرین خبر/ اجرای سهراب پورناظری و حسین زهاوی در فستیوال اسانبورک

سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست
کز خون دل و دیده برو رنگی نیست
ابوسعید ابوالخیر