آخرین خبر/ «تو مرو»
این روزها چه بسیار عزیزانمان قربانى شدند
وغم از دست دادنشان چهره ى جامعه را اندوهگین ساخت
خدایا به لطف وکرم خویش ، مارا ازچنگ ویروس و سیاست هاى غلط و اقتصاد بیمار رهایى ده
انوشیروان روحانی
حسام الدین سراج
نیما جوادی