ایرنا/ «ماه‌نساء کردکتولی» مادر شهید «علی‌حسین کرد کتولی» با وجود آنکه همراه یک فرزند ناشنوای خود زندگی می کند و هیچ منبع درآمدی ندارد، در یک اقدام خداپسندانه یک ماه مستمری بنیاد شهید خود را به خسارت دیدگان کرونایی اهداء کرد.