مشرق/ آرایشگران و سلمانی ها داوطلبانه به کمپ بی خانمان ها آمده اند تا در عید فطر موهای کودکان را کوتاه کنند.