میزان/ با توجه به شیوع کرونا ویروس مردم برزیل شاهد فوت بستگان خود هستند.