نسیم/ استفاده از صدا خفه کن در اسلحه‌های نظامیان آمریکایی در واشنگتن.