پارسینه/ سخنرانی خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی در کنار خانم زهرا مصطفوی، مدرسه عالی شهید مطهری به مناسبت چهلمین روز درگذشت امام خمینی سال 1368