آخرین خبر/ تظاهرات در استرالیا برای همبستگی با معترضان آمریکا علیه خشونت و ضد نپزادپرستی پلیس آمریکا