اسپوتنیک/ توجه شما را به تصاویری از مراحل خروج مهاجران سوریه از اردوگاه رکبان جلب می کنیم. در اردوگاه نظامی رکبان در مرز اردن که تحت کنترل نظامیان آمریکایی قرار داشت، 60 هزار غیرنظامی تحت شرایط غیرانسانی زندگی می کردند.