شفقنا/ تصویر یک زن در میان گارد حفاظت سلطنتی عربستان، در فضای مجازی بحث برانگیز شد. این نخستین بار است که یک زن به چنین سمتی گمارده می شود. مخالفان، این اقدام را نامتناسب با شخصیت زنان عربستانی، مغایر با اصول اخلاقی و سنت های این کشور و صرفا یک شوی تبلیغاتی دانستند در حالی که موافقان، آن را نمونه ای از تغییر در عربستان معرفی کردند.