آنا/ خانواده دختری بیست ساله در شهر کرد که فرزندشان را به علت مرگ مغزی از دست داده بودند با موافقت خود و اهدای قلب، کبد و دو کلیه جان چند بیمار را نجات دادند. اما در این میان با توجه به مدت زمان اندک زنده ماندن قلب خارج از بدن، سازمان اورژانس کشور با اعزام تیم پیوند، این زمان را به حداقل ترین حالت خود انتقال، اهدا و پیوند را انجام دادند .تیم جراحان پس از عملی چند ساعته قلب را به تهران رسانده و به دختری ۱۵ ساله در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران پیوند زده وعمل را با موفقیت به پایان رساندند.


علی حدادی اصل