ایرنا/ در حالی که برداشت گندم در شمال استان اردبیل در حال اتمام است ، گندم‌زارها در مناطق مرکزی و جنوب استان برای برداشت آماده می‌شود.