فرارو/ هجوم میلیون ها ملخ به مزارع کشاورزی در کنیا خسارات زیادی برجای گذاشته است.