آخرین خبر/ جوان دیشموکی با دستان خالی به دل آتش زده و پیراهن خود را برای خاموش کردن آتش از تن بیرون آورده و به وسیله آن اقدام به خاموش کردن آتش کرد.