ایرنا/ طبق پروتکل‌های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا استفاده از ماسک تاثیر زیادی در جلوگیری از انتقال این ویروس بین افراد مختلف به ویژه در مکان‌های تجمعی و مسقف دارد.

عکس: مجتبی گرگی