ابنا/ تظاهرات ضدنژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا همچنان ادامه دارد. مردم آمریکا با حضور در اطراف و مقابل شهرداری نیویورک تظاهرات کردند. در این تظاهرات مردم با نیروهای پلیس درگیر و چند تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند