آخرین خبرامام سجاد(ع) : بار خدایا!

هر آن چه را که سبب اصلاحم در دنیا و آخرتم می شود، به من عطا فرما!
چه آن‌هایی را که یاد کردم و یا فراموش نمودم…


صحیفه‌سجادیه،دعای ۲۵
التماس دعا