الف/ حاج احمد متوسلیان فرماندهٔ لشگر ۲۷ محمد رسول الله جنگ هشت ساله ایران و عراق در ۱۴ تیر ۱۳۶۱ در جایی از تاریخ مفقود شده بود و گمانه ها خبر از پیدا شدن پیکر مطهر او بعد ۳۸ سال می دهند.