مشرق/ هزاران استرالیایی در اعتراض به سوءرفتار با بومیان این کشور و همبستگی با جنبش ضد تبعیض نژادی تظاهرات برگزار کردند.