فرارو/ بقایای اجساد ۲۴ نفر از فرماندهان مقاومت مردمی الجزایر علیه اشغالگری فرانسه در قرن نوزدهم، پس از بیش از یک و نیم قرن به کشورشان بازگردانده شد.