جماران/ تست کرونا در بیمارستانی در کراچی پاکستان.
عکس: Fareed Khan, AP